Gjykata themelore e Ferizajt

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Recommendations

1

Të bëhet hartimi i një plani të punës për avancim të rrjedhës së informacionit tek publiku.

2

Të fillohet me përdorimin e e-mailit për dërgimin e njoftimeve për shtyrjen e seancave ose ndryshimeve tjera në lidhje me orarin e seancave.

3

Të vendosen kutitë e ankesave dhe sygjerimeve brenda ndërtesës së gjykatës.

4

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

5

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

6

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të përmbajtjes së faqes së internetit të Gjykatës

7

Të promovohet ueb faqja e Gjykatës si burim informacioni të besueshëm dhe të përshtatshëm

8

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

9

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Level of Implementation

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Recommendations

1

Të bëhet hartimi i një plani të punës për avancim të rrjedhës së informacionit tek publiku.

2

Të fillohet me përdorimin e e-mailit për dërgimin e njoftimeve për shtyrjen e seancave ose ndryshimeve tjera në lidhje me orarin e seancave.

3

Të vendosen kutitë e ankesave dhe sygjerimeve brenda ndërtesës së gjykatës.

4

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

5

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

6

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të përmbajtjes së faqes së internetit të Gjykatës

7

Të promovohet ueb faqja e Gjykatës si burim informacioni të besueshëm dhe të përshtatshëm

8

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

9

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Level of Implementation

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E realizuar

100%