Gjykata themelore e Gjakovës

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të vendosen kuti të ankesave dhe sygjerimeve brenda objektit të gjykatës ku shihen nga vizitorët.

2

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

3

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimet e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

4

Të promovohet ueb-faqja si burim informacioni i besueshëm dhe i përshtatshëm për përdoruesit e gjykatës.

5

Ueb faqja të përmbajë informacione siç janë orari i seancave dëgjimore, informacione për kontakte dhe vendimet e publikuara të gjenden lehtësisht.

6

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të vendosen kuti të ankesave dhe sygjerimeve brenda objektit të gjykatës ku shihen nga vizitorët.

2

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

3

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimet e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

4

Të promovohet ueb-faqja si burim informacioni i besueshëm dhe i përshtatshëm për përdoruesit e gjykatës.

5

Ueb faqja të përmbajë informacione siç janë orari i seancave dëgjimore, informacione për kontakte dhe vendimet e publikuara të gjenden lehtësisht.

6

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%