Gjykata themelore e Gjilanit

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të bëhet hartimi i një plani të punës për avancim të rrjedhës së informacionit tek publiku.

2

Të merren parasysh rekomandimet për lehtësim të raportimit të korrupsionit në gjykatë, qoftë përmes kutisë së ankesave apo edhe ofrimit të numrave të telefonit ku thirrja është pa pagesë.

3

Të vendosen kutitë e ankesave dhe sygjerimeve brenda ndërtesës së gjykatës.

4

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

5

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

6

Të promovojë faqen e internetit të saj si burim informacioni të besueshëm dhe të përshtatshëm për përdoruesit e gjykatës. Për më tepër, ueb-faqja duhet të përmbajë informacione të rëndësishme siç janë orari i seancave dëgjimore, informacione për kontaktim dhe vendimet e publikuara të gjenden lehtësisht.

7

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të bëhet hartimi i një plani të punës për avancim të rrjedhës së informacionit tek publiku.

2

Të merren parasysh rekomandimet për lehtësim të raportimit të korrupsionit në gjykatë, qoftë përmes kutisë së ankesave apo edhe ofrimit të numrave të telefonit ku thirrja është pa pagesë.

3

Të vendosen kutitë e ankesave dhe sygjerimeve brenda ndërtesës së gjykatës.

4

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

5

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

6

Të promovojë faqen e internetit të saj si burim informacioni të besueshëm dhe të përshtatshëm për përdoruesit e gjykatës. Për më tepër, ueb-faqja duhet të përmbajë informacione të rëndësishme siç janë orari i seancave dëgjimore, informacione për kontaktim dhe vendimet e publikuara të gjenden lehtësisht.

7

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%