Gjykata themelore e Mitrovicës

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të vendosen kuti për ankesa dhe sygjerime dhe të ofrohet linjë e telefonave pa pagesë.

2

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

3

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

4

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të dokumenteve që gjenden në ueb faqen e gjykatës.

5

Të promovohet ueb-faqja si burim informacioni i besueshëm dhe i përshtatshëm për përdoruesit e gjykatës.

6

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

7

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të vendosen kuti për ankesa dhe sygjerime dhe të ofrohet linjë e telefonave pa pagesë.

2

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

3

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

4

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të dokumenteve që gjenden në ueb faqen e gjykatës.

5

Të promovohet ueb-faqja si burim informacioni i besueshëm dhe i përshtatshëm për përdoruesit e gjykatës.

6

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

7

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%