Gjykata themelore e Prishtinës

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokate 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë Prishtinë 2019

Studimi me Qytetarë Prishtinë 2018

Rekomandimet

1

Të rritet numri i stafit në zyrën për informim.

2

Të ngriten kapacitetet e stafit të zyrës për informim.

3

Të fillohet me përdorimin e e-mailit si formë e dërgimit të njoftimeve për shtyrjen e seancave ose ndryshimeve tjera në lidhje me orarin e seancave.

4

Të vendosen kutitë e ankesave dhe sygjerimeve brenda ndërtesës së gjykatës ku shihen nga vizitorët.

5

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

6

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

7

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të përmbajtjes së faqes së internetit të Gjykatës.

8

Të promovohet ueb faqja e Gjykatës si burim informacioni të besueshëm dhe të përshtatshëm.

9

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

10

Të informohen shfrytëzuesit e shërbimeve në lidhje me të drejtën e tyre për të parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

Pjesërisht e realizuar

50%

E pa realizuar

0%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokate 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë Prishtinë 2019

Studimi me Qytetarë Prishtinë 2018

Rekomandimet

1

Të rritet numri i stafit në zyrën për informim.

2

Të ngriten kapacitetet e stafit të zyrës për informim.

3

Të fillohet me përdorimin e e-mailit si formë e dërgimit të njoftimeve për shtyrjen e seancave ose ndryshimeve tjera në lidhje me orarin e seancave.

4

Të vendosen kutitë e ankesave dhe sygjerimeve brenda ndërtesës së gjykatës ku shihen nga vizitorët.

5

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

6

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave.

7

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të përmbajtjes së faqes së internetit të Gjykatës.

8

Të promovohet ueb faqja e Gjykatës si burim informacioni të besueshëm dhe të përshtatshëm.

9

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

10

Të informohen shfrytëzuesit e shërbimeve në lidhje me të drejtën e tyre për të parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E realizuar

100%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

Pjesërisht e realizuar

50%

E pa realizuar

0%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E pa realizuar

0%