Gjykata themelore e Prizrenit

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të vendosen kuti të ankesave dhe sygjerimeve brenda objektit të gjykatës ku shihen nga vizitorët.

2

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

3

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave dhe sygjerimeve.

4

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të përmbajtjes së faqes së internetit të Gjykatës.

5

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

6

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me qytetarë 2018

Rekomandimet

1

Të vendosen kuti të ankesave dhe sygjerimeve brenda objektit të gjykatës ku shihen nga vizitorët.

2

Të inkurajohen përdoruesit e shërbimeve të gjykatave që t’i shfrytëzojnë kutitë e ankesave dhe sygjerimeve.

3

Të trajtohen ankesat dhe sygjerimit e qytetarëve që vijnë përmes kutive të ankesave dhe sygjerimeve.

4

Të përmirësohet cilësia e përkthimit të përmbajtjes së faqes së internetit të Gjykatës.

5

Ueb-faqja e Gjykatës të përmbajë informacione të përditësuara për orarin e seancave, vendime të publikuara dhe informacione për kontakte.

6

Të informohen përdoruesit e shërbimeve lidhur me të drejtën e tyre për të ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve.

Niveli i implementimit

E realizuar

100%

E realizuar

100%

E realizuar

100%

Pjesërisht e realizuar

50%

E realizuar

100%

E realizuar

100%