Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykata Themelore e Mitrovicës

  • Gjykata Themelore Mitrovicë

Takimi i parë i Përdoruesve të shërbimeve të Gjykatës Themelore Mitrovicë u mbajt me 6 nëntor 2019.

Rekomandime për përmirësimin :

Rekomandimet

1

Përcaktimi i afateve të sakta për t'u përgjigjur kërkesave të qytetarëve;

2

Krijimi i një adrese elektronike unike për secilën gjykatë, në të cilën qytetarët mund t’i dërgojnë kërkesat e tyre;

3

Organizimi i një “dite të hapur”, ku qytetarët mund të marrin informacione mbi punën e gjykatës;

4

Rritja e përdorimit të teknologjive të reja në komunikimin ndërmjet gjykatës dhe përdorueseve të shërbimeve të saj;

5

Në përputhje me legjislacionin aktual, të krijohet një platformë/portal online, ku qytetarët do të mund të merrnin gjithë informacionin e nevojshëm për statusin e lëndës së tyre, përmes numrit të rastit;

6

Instalimi i ekraneve elektronike në hollin e gjykatës, të cilat shfaqin oraret e seancave dhe ndryshimet që eventualisht mund të ndodhin;

7

Organizimi i fushatave vetëdijesuese për qytetarët rreth procesit të marrjes së informacioneve nga gjykata;

8

Përmirësimi i kushteve të punës (ndërtimi i një objekti të ri të gjykatës);

9

Përmirësimi i çështjes së adresave të pasakta, gjykatat duhet t’i kontaktojë palët përmes mjeteve të informimit si: në e-mail, në telefon;

10

Krijimi i një departamenti të gjuhës serbe në Prishtinë, dhe një departamenti tjetër në gjuhën shqipe në Mitrovicë, për t’u siguruar që në të ardhmen të ketë përkthyesë cilësorë.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%