Për projektin

Ky projekt implementohet nga Demokraci Plus (D+) në partneritet me Qendrën Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) me mbështetjen e Programit për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP). 

Me qëllim të mbledhjes së informatave për cilësinë e shërbimeve që ofrojnë Gjykatat Themelore të Kosovës, sipas përvojës së drejtpërdrejtë të përdoruesëve të këtyre shërbimeve: avokatëve dhe qytetarëve të cilët janë palë në procedura gjyqësore, janë realizuar katër sondazhe në vitet 2017, 2018 dhe 2019. 

Qytetarët që kanë marrë pjesë në këtë studim janë përzgjedhur në mënyrë të rastësishme tek sa dilnin nga ndërtesa e gjykatës, ndërsa avokatët janë përzgjedhur në po të njejtën mënyrë nga lista publike e Odës së Avokatëve, ndërsa anketimi ka ndodhur në zyret e avokatëve të selektuar rastësisht. Të gjithë pjesëmarrësit e studimit u janë përgjigjur anonimisht pyetjeve të anketës dhe nga përgjigjet e tyre janë ranguar shtatë gjykatat themelore në tri shtyllat e studimit: qasja në informacion/transparenca, efikasiteti, si dhe prevalence e korrupcionit. 

Ky hulumtim është ndërmarrë me qëllim që të mbledh të dhëna në mënyrë statistikisht të saktë nga përvoja direkte e përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave. Nga këto gjetje, kanë rezultuar një numër i rekomandimeve të cilat i adresojnë çështjet që kanë nevojë për intervenim dhe përmirësim në mënyrë që të përmirësohet eksperienca që kanë përdoruesit e shërbimeve gjyqsore kanë me gjykatat, dhe si rrjedhojë të rritet besimi në sistemin gjyqsor të Kosovës.

USAID/JSSP është program pesëvjeçar për sundim të ligjit, i cili bazohet në përpjekjet e mëparshme të USAID-it për ta avancuar këtë sektor në Kosovë dhe për t’u siguruar që sistemi i drejtësisë të funksionojë në mënyrë profesionale, efikase dhe llogaridhënëse. Programi përqendrohet në promovimin e një sistemi gjyqësor që i përmbahet standardeve më të larta të pa- varësisë, paanshmërisë, integritetit, përgjegjësisë dhe trans- parencës, si dhe në mbështetjen e funksionimit dhe integrimit të strukturave gjyqësore në veri të Kosovës. 

Ngritjen e efikasitetit dhe efektivitetit në ndarjen e dre- jtësisë dhe ofrimin e shërbimeve cilësore
Programi për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (JSSP), përmes USAID-it, ndihmon Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGjK) dhe gjykatat e Kosovës në konsolidimin e përfi- timeve në efikasitet dhe menaxhim në nivelin e gjykat- ave. Kjo është arritur duke lehtësuar decentralizimin e kompetencave administrative dhe institucionalizimin e sistemeve dhe instrumenteve për menaxhimin efektiv të lëndëve dhe gjykatave. Aktivitetet sipas këtij objektivi zvogëlojnë numrin e lëndëve të vjetra dhe pengesat pro- cedurale për efikasitetin dhe efektivitetin e gjykatës. 

Përmirësimin e llogaridhënies dhe profesionalizmit në sistemin e drejtësisë
JSSP-ja punon ngushtë me KGjK-në, gjykatësit dhe stafin e gjykatës në ngritjen e kapaciteteve për të ofruar drejtësi në mënyrë profesionale dhe efikase. Gjithashtu promovon arsimimin e vazhdueshëm dhe iniciativat e integritetit publik si themele për një gjyqësor të qasshëm, të besue- shëm dhe efektiv. 

Mbështetjen e funksionimit dhe integrimit të struk- turave gjyqësore në veri
JSPP-ja mbështet KGjK-në dhe gjykatat në aktivizimin e strukturave gjyqësore në veri të Kosovës, bazuar në Marrëveshjen për Sektorin e Drejtësisë nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2015. Kjo mar- rëveshje parasheh integrimin e institucioneve, funksion- imin e gjykatave dhe burimeve gjyqësore në veri. JSPP-ja gjithashtu ndihmon gjykatat përkatëse në rajon me inven- tarë të lëndëve dhe transferimet, zvogëlimin e lëndëve të grumbulluara, menaxhimin e lëndëve dhe ndërtimin e kapaciteteve për gjyqtarët dhe stafin e gjykatës.

Demokraci Plus është organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe jopartiake, e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë në fuqizimin e mëtejshëm të vlerave demokratike në Kosovë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike që do të forcojnë më tej zërin e shoqërisë kosovare. D+ synon të kontribuojë në krijimin e praktikave të qeverisjes së mirë, forcimin e sundimit të ligjit, mbështetjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme, nxitjen e respektimit të të drejtave të njeriut dhe çështjeve sociale. D+ implementon projekte të ndryshme që synojnë t’i sjellin vendimmarrësit më afër qytetarëve përmes hulumtimit të politikave, lehtësimit të dialogut dhe ndërveprimit dhe edukimit publik.

Është organizatë e shoqërisë civile me seli në Mitrovicën e Veriut. ACDC -ja synon të përmirësojë angazhimin e popullatës shumë etnike në rajonin e Mitrovicës dhe të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për kulturë demokratike.