Raportet

01/04/2020

VLERËSIMI I QYTETARËVE MBI SHËRBIMET E GJYKATAVE THEMELORE

Shkarko

Përmbledhje e raportit

01/04/2020

VLERËSIMI I CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË GJYKATAT THEMELORE TË KOSOVËS – SIPAS VLERËSIMIT TË AVOKATËVE

Shkarko

Përmbledhje e raportit

15/08/2018

VLERËSIMI I CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË GJYKATAT THEMELORE TË KOSOVËS

Shkarko

Përmbledhje e raportit

14/05/2018

VLERËSIMI I CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË GJYKATAT THEMELORE TË KOSOVËS

Shkarko

Përmbledhje e raportit