Komisija korisnika sudskih usluga

Osnovni Sud Uroševcu

  • Osnovni Sud Uroševcu

Preporuke za dalja poboljšanja :

Rekomandimet

1

Omogućiti plaćanje sudskih taksi putem zvanične veb stranice;

2

Veb stranica treba da sadrži detaljnije informacije o slučajevima na sudu, kao što su: spisi predmeta, zapisnici, žalbe, tužbe itd.;

3

Napravite bazu podataka u okviru veb stranice sa informacijama o statusu sudskih predmeta, kao i trajanju rešavanja predmeta različite prirode;

4

Trougao sudija-advokata-tužilaca treba da bude angažovan u informisanju strana o mogućnosti dobijanja informacija putem zvanične veb stranice suda;

5

Preduzmite korake da informišete javnost o mogućnosti dobijanja informacija putem zvanične veb stranice suda, sa fokusom na mlade ljude.

Niveli i implementimit

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%