Komisija korisnika sudskih usluga

Sudovi rade i ostvaruju interakciju sa širokim spektrom stranaka ili interesnih strana: građanima – kao strankama u postupku ili korisnicima usluga, organizacijama građanskog društva, medijima u njihovom svojstvu posmatrača, advokatima, tužiocima, socijalnim službama, popravnim službama, veštacima itd. Polazeći od ove činjenice, sud pruža usluge različitim interesnim stranama i nastoji da im obezbedi mehanizme da predoče svoje zahteve ili žalbe za efikasnijim i više zadovoljavajućim uslugama.  Kontinuitet u redovnoj komunikaciji suda i njegovih korisnika mogao bi uticati na identifikovanje problema i poboljšanje usluga suda. Upravo iz tog razloga, Demokratija Plus (D+) i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), uz podršku Programa USAID-a za jačanje pravosudnog sistema (USAID/JSSP) organizuju Komisije sudskih korisnika (KSK) tri osnovna suda – onog u Prizrenu, Mitrovici i Uroševcu, i ima za cilj da pruži preporuke odnosnim sudovima, kako bi se poboljšao kvalitet usluga suda i povećalo angažovanje građana.