O projektu

Ovaj projekat realizuje Demokratija Plus (D+) u partnerstvu sa Centrom za zastupanje demokratske kulture (ACDC) i omogućen je podrškom Programa za jačanje pravosudnog sistema (USAID/JSSP).  

Da bi se prikupile informacije o kvalitetu usluga koje pružaju osnovni sudovi na Kosovu, zasnovane na neposrednim iskustvima korisnika ovih usluga: advokata i građana, kao stranaka u sudskim postupcima, realizovane su četiri ankete 2017, 2018. i 2019. godine.  

Građani koji su učestvovali u ovom ispitivanju izabrani su nasumično, na izlazu iz zgrade suda, dok su advokati izabrani na isti način, sa javno dostupnog spiska Advokatske komore, dok je njihovo anketiranje obavljeno u kancelarijama nasumično odabranih advokata. Svi učesnici ovog ispitivanja anonimno su odgovorili na pitanja iz ankete a na osnovu njihovih odgovora, svih sedam osnovnih sudova rangirano je u tri stuba studije: pristup informacijama/transparentnost, efikasnost i raširenost korupcije.  

Ovo ispitivanje sprovedeno je sa namerom da prikupi statistički tačne podatke, utemeljene na direktnim iskustvima korisnika usluga suda. Iz ovih nalaza, proizašao je i jedan broj preporuka, koje odgovaraju na sva ona pitanja koja iziskuju dalju intervenciju i poboljšanja, sa ciljem da se poboljša iskustvo korisnika usluga suda sa sudovima, i posledično poveća poverenje u sudski sistem na Kosovu.   

USAID/JSSP Program za jačanje pravosudnog sistema je petogodišnjaaktivnost koja se nadovezuje na napore koje je USAID ranije ulagao u unapređenje vladavine prava na Kosovu i obezbeđivanje toga da pravosudni sistem funkcioniše na način koji je profesionalan, efikasan i odgovoran. Program se usredsređuje na promovisanje pravosudnog sistema koji se pridržava visokih standarda nezavisnosti, nepristrasnos- ti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti, i na davanje podrške funkcionisanju i integraciji pravosudnih struktura na severu Kosova. 

Jačanje efikasnosti i delotvornosti u primeni pravde i pružanju kvalitetnih usluga preko USAID-a, Program za jačanje pravosudnog sistema (PJPS) pomaže Sudskom savetu Kosova (SSK) i sudovima na Kosovu oko konsolidacije napretka ostvarenog u efi- kasnosti i upravljanju na nivou suda. Ovo se postiže tako što se pomaže decentralizacija upravnih nadležnosti i institucionalizuju sistemi i sredstva za efikasno upravljanje sudom i predmetima. Aktivnosti u okviru ovog cilja sman- juju broj zaostalih predmeta i proceduralne prepreke ka efikasnosti i delotvornosti sudova. 

Povećanje odgovornosti i profesionalizma pravosudnog Sistema PJPS tesno sarađuje sa SSK, sudijama i sudskim oso- bljem na izgradnji kapaciteta za profesionalnu i efikasnu primenu pravde. Takođe, promoviše inicijative kontinuira- nog obrazovanja i javnog integriteta kao osnov za pravo- suđe koje je pristupačno, pouzdano i delotvorno. 

Podrška funkcionisanju i integraciji pravosudnih struktura na severu PJPS daje podršku SSK i sudovima u aktiviranju sudskih struktura na severu Kosova na osnovu Sporazuma o pra- vosuđu postignutog između Kosova i Srbije 2015. godine. Ovim sporazumom predviđena je integracija institucija, sudskih poslova i sudskih resursa na severu. PJPS po- maže i pojedinačnim sudovima u regionu oko popisa predmeta i transfera, smanjenja broja zaostalih pred- meta, upravljanja predmetima i izgradnje kapaciteta za sudije i sudsko osoblje. 

Demokratija plus je nezavisna, neprofitna i nestranačka organizacija koju je osnovala grupa aktivista koji veruju u dalje jačanje demokratskih vrednosti na Kosovu. Glavni cilj D+ je da se podstiču demokratske vrednosti i prakse koje će dodatno ojačati glas kosovskog društva. D+ ima za cilj da doprinese u uspostavljanju praksi dobrog upravljanja, jačanju vladavine prava, pomoći slobodnim i pravičnim izborima, te u podsti- canju poštovanja ljudskih prava i socijalnih pitanja. D+ je re- alizovala različite projekte čiji je cilj da se donosioci odluka približe građanima kroz istraživanje u oblasti praktične politike, pomaganje u dijalogu i interakciji, kao i kroz edukaciju javnosti.

Centar za zastupanje demokratske kulture je organizacija civilnog društva sa sedištem u Severnoj Mi- trovici, Kosovo. Cilj ACDC-a je da se poveća angažman multietničkog stanovništva u mitrovačkom regionu i po- digne svest građana o demokratskoj kulturi.