Osnovni Sud Priština

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokate 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë Prishtinë 2019

Studimi me Qytetarë Prishtinë 2018

Preporuke

1

Povećati broj osoblja kancelarije za informisanje.

2

Podići kapacitete osoblja kancelarije za informisanje.

3

Početi sa korišćenjem e-mejla, kao načina za slanje obaveštenja o odlaganju ročišta ili drugim promenama na rasporedu ročišta.

4

Postaviti sandučiće za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

5

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

6

Uzeti u razmatranje žalbe i sugestije građana, dobijene putem sandučića za žalbe.

7

Poboljšati kvalitet prevoda sadržaja postavljenih na internet stranici suda.

8

Promovisati internet stranicu suda, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija.

9

Internet stranica suda da sadrži ažurirane informacije o rasporedu održavanja ročišta, objavljene odluke i kontakt informacije.

10

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Realizovano

100%

Delimično realizovano

50%

Realizovano

100%

Realizovano

100%

Delimično realizovano

50%

Nerealizovano

0%

Delimično realizovano

50%

Realizovano

100%

Nerealizovano

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokate 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë Prishtinë 2019

Studimi me Qytetarë Prishtinë 2018

Preporuke

1

Povećati broj osoblja kancelarije za informisanje.

2

Podići kapacitete osoblja kancelarije za informisanje.

3

Početi sa korišćenjem e-mejla, kao načina za slanje obaveštenja o odlaganju ročišta ili drugim promenama na rasporedu ročišta.

4

Postaviti sandučiće za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

5

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

6

Uzeti u razmatranje žalbe i sugestije građana, dobijene putem sandučića za žalbe.

7

Poboljšati kvalitet prevoda sadržaja postavljenih na internet stranici suda.

8

Promovisati internet stranicu suda, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija.

9

Internet stranica suda da sadrži ažurirane informacije o rasporedu održavanja ročišta, objavljene odluke i kontakt informacije.

10

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Realizovano

100%

Delimično realizovano

50%

Realizovano

100%

Realizovano

100%

Delimično realizovano

50%

Nerealizovano

0%

Delimično realizovano

50%

Realizovano

100%

Nerealizovano

0%