Osnovni Sud Uroševac

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Izraditi plan rada za unapređenje protoka informacija do javnosti.

2

Početi sa korišćenjem e-mejla, kao načina za slanje obaveštenja o odlaganju ročišta ili drugim promenama na rasporedu ročišta.

3

Postaviti sandučiće za žalbe i sugestije u zgradi suda.

4

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

5

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

6

Poboljšati kvalitet prevoda sadržaja postavljenih na internet stranici suda.

7

Promovisati internet stranicu suda, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija.

8

Internet stranica suda da sadrži ažurirane informacije o rasporedu održavanja ročišta, objavljene odluke i kontakt informacije.

9

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Izraditi plan rada za unapređenje protoka informacija do javnosti.

2

Početi sa korišćenjem e-mejla, kao načina za slanje obaveštenja o odlaganju ročišta ili drugim promenama na rasporedu ročišta.

3

Postaviti sandučiće za žalbe i sugestije u zgradi suda.

4

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

5

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

6

Poboljšati kvalitet prevoda sadržaja postavljenih na internet stranici suda.

7

Promovisati internet stranicu suda, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija.

8

Internet stranica suda da sadrži ažurirane informacije o rasporedu održavanja ročišta, objavljene odluke i kontakt informacije.

9

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%