Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykata Themelore Ferizaj

  • Gjykata Themelore Ferizaj

Rekomandime për përmirësimin:

Rekomandimet

1

KGJK të hartojë një strategji se si të tejkalohet situata e krijuar për shkak të pandemisë Covid-19 dhe krizave të tjera që mund të vijnë në të ardhmen;

2

Të angazhohet nga një ekspert i teknologjisë informative në çdo gjykatë, i/e cila do të merrej vetëm me organizimin e pjesës teknike dhe mbarëvajtjen e seancave online;

3

Gjykatat t’i përshtaten zhvillimeve teknologjike, të jenë në hap me kohën dhe të përgatitur për mbajtjen e seancave online, sepse e rrit efikasitetin dhe eliminon shpenzimet e panevojshme;

4

Të punohet në sigurimin e kushteve teknike për t’u kyçur në seanca online për palët me gjendje më të dobët ekonomike.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%