Rangimi i përgjithshëm i gjykatave për qasje në informata

Gjykatat themelore janë renditur si më poshtë bazuar në nivelin e qasjes në informata, nëpër të cilën kishin kaluar përdoruesit e shërbimeve të tyre, ku 1 është më i mirë se gjykatat e tjera, dhe 7 është relativisht më i dobët se të tjerat. Rezultatet e vlerësimit për secilën gjykatë janë llogaritur duke përdorur pikët mesatare të nxjerra nga numri i përgjigjeve pozitive ose negative që të anketuarit i kanë dhënë në pyetjet më poshtë:
1. Në përvojën tuaj, sa është e lehtë të merrni informacione për lëndën tuaj? 2. Sa i dobishëm ishte informacioni që ju dha gjykata? 3. Çfarë përvoje kishit për të gjetur sallën e gjykimit ose zyrës që ju nevojitej? 4. A janë në dispozicion kutitë e ankesave në godinën e gjykatës? 5. A ka tavolinë informacioni në godinën e gjykatës? 6. A e përdorni faqen e interneti të gjykatës për të marrë informacion? 7. A është përmbajtja që ju nevojitet e përkthyer në gjuhën tuaj amtare në faqen e interneti të gjykatës? 8. A jeni i kënaqur me cilësinë e përkthimit të përmbajtjes së ueb-faqes? 9. Çfarë lloj informacioni zakonisht kërkoni në faqen e interneti të gjykatës?

Rangimi i përgjithshëm i gjykatave për efikasitet dhe trajtim të barabartë

Gjykatat themelore janë renditur si më poshtë bazuar në nivelin e efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, nëpër të cilën kishin kaluar përdoruesit e shërbimeve të tyre, ku 1 është më i mirë se gjykatat e tjera, dhe 7 është relativisht më i dobët se të tjerat. Rezultatet e vlerësimit për secilën gjykatë janë llogaritur duke përdorur pikët mesatare të nxjerra nga numri i përgjigjeve pozitive ose negative që të anketuarit i kanë dhënë në pyetjet më poshtë:
1. A ishit në gjendje që sot të kryenit punën tuaj në gjykatë në kohë të arsyeshme? 2. Sa kohë ka lënda e juaj që ka mbetur pezull ? 3. A jeni i kënaqur me kohën brenda së cilës është shqyrtuar çështja juaj? 4. A jeni trajtuar me mirësjellje dhe respekt nga stafi i gjykatës? 5. A mendoni se jeni trajtuar me drejtësi nga gjyqtari? 6. A keni qenë në gjendje të bisedoni me stafin e gjykatës në gjuhën tuaj amtare? 7. A ishit të kënaqur me cilësinë e përkthimit gjatë seancave? 8. A i morët dokumentet gjyqësore në gjuhën tuaj amtare? 9. A ndiheni i sigurt (fizikisht) në ambientet e gjykatës? 10. A e dini se mund të ushtroni padi për shkelje disiplinore të gjyqtarit.

Rangimi i përgjithshëm i gjykatave për perceptim të korrupsionit

Gjykatat themelore janë renditur si më poshtë bazuar në nivelin e perceptimit të korrupsionit, nëpër të cilën kishin kaluar përdoruesit e shërbimeve të tyre, ku 1 është më i mirë se gjykatat e tjera, dhe 7 është relativisht më i dobët se të tjerat. Rezultatet e vlerësimit për secilën gjykatë janë llogaritur duke përdorur pikët mesatare të nxjerra nga numri i përgjigjeve pozitive ose negative që të anketuarit i kanë dhënë në pyetjet më poshtë:
1. A ju është kërkuar ndonjëherë ryshfet nga gjyqtari ose punonjësi i gjykatës apo një ndërmjetës që vepron në emër të këtyre si më lartë? 2. A i keni ofruar ryshfet ndonjë gjyqtari ose punonjësi të gjykatës?

Rangimi i përgjithshëm i gjykatave për qasje në informata

Gjykatat themelore janë renditur si më poshtë bazuar në nivelin e qasjes në informata, nëpër të cilën kishin kaluar përdoruesit e shërbimeve të tyre, ku 1 është më i mirë se gjykatat e tjera, dhe 7 është relativisht më i dobët se të tjerat. Rezultatet e vlerësimit për secilën gjykatë janë llogaritur duke përdorur pikët mesatare të nxjerra nga numri i përgjigjeve pozitive ose negative që të anketuarit i kanë dhënë në pyetjet më poshtë:
1. Në përvojën tuaj, sa është e lehtë të merrni informacione për lëndën tuaj? 2. Sa i dobishëm ishte informacioni që ju dha gjykata? 3. Çfarë përvoje kishit për të gjetur sallën e gjykimit ose zyrës që ju nevojitej? 4. A janë në dispozicion kutitë e ankesave në godinën e gjykatës? 5. A ka tavolinë informacioni në godinën e gjykatës? 6. A e përdorni faqen e interneti të gjykatës për të marrë informacion? 7. A është përmbajtja që ju nevojitet e përkthyer në gjuhën tuaj amtare në faqen e interneti të gjykatës? 8. A jeni i kënaqur me cilësinë e përkthimit të përmbajtjes së ueb-faqes? 9. Çfarë lloj informacioni zakonisht kërkoni në faqen e interneti të gjykatës?

Rangimi i përgjithshëm i gjykatave për efikasitet dhe trajtim të barabartë

Gjykatat themelore janë renditur si më poshtë bazuar në nivelin e efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, nëpër të cilën kishin kaluar përdoruesit e shërbimeve të tyre, ku 1 është më i mirë se gjykatat e tjera, dhe 7 është relativisht më i dobët se të tjerat. Rezultatet e vlerësimit për secilën gjykatë janë llogaritur duke përdorur pikët mesatare të nxjerra nga numri i përgjigjeve pozitive ose negative që të anketuarit i kanë dhënë në pyetjet më poshtë:
1. A ishit në gjendje që sot të kryenit punën tuaj në gjykatë në kohë të arsyeshme? 2. Sa kohë ka lënda e juaj që ka mbetur pezull ? 3. A jeni i kënaqur me kohën brenda së cilës është shqyrtuar çështja juaj? 4. A jeni trajtuar me mirësjellje dhe respekt nga stafi i gjykatës? 5. A mendoni se jeni trajtuar me drejtësi nga gjyqtari? 6. A keni qenë në gjendje të bisedoni me stafin e gjykatës në gjuhën tuaj amtare? 7. A ishit të kënaqur me cilësinë e përkthimit gjatë seancave? 8. A i morët dokumentet gjyqësore në gjuhën tuaj amtare? 9. A ndiheni i sigurt (fizikisht) në ambientet e gjykatës? 10. A e dini se mund të ushtroni padi për shkelje disiplinore të gjyqtarit.

Rangimi i përgjithshëm i gjykatave për perceptim të korrupsionit

Gjykatat themelore janë renditur si më poshtë bazuar në nivelin e perceptimit të korrupsionit, nëpër të cilën kishin kaluar përdoruesit e shërbimeve të tyre, ku 1 është më i mirë se gjykatat e tjera, dhe 7 është relativisht më i dobët se të tjerat. Rezultatet e vlerësimit për secilën gjykatë janë llogaritur duke përdorur pikët mesatare të nxjerra nga numri i përgjigjeve pozitive ose negative që të anketuarit i kanë dhënë në pyetjet më poshtë:
1. A ju është kërkuar ndonjëherë ryshfet nga gjyqtari ose punonjësi i gjykatës apo një ndërmjetës që vepron në emër të këtyre si më lartë? 2. A i keni ofruar ryshfet ndonjë gjyqtari ose punonjësi të gjykatës?