Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykatat angazhohen dhe ndërveprojnë me spektër të gjerë palësh ose hisedarësh: qytetarë – si palë në procedurë ose përdorues të shërbimeve, organizata të shoqërisë civile,  media në cilësinë e tyre si monitorues, avokatë, prokurorë, shërbime sociale, shërbime korrektuese, ekspertë, etj. Duke u nisur nga kjo, gjykata ofron shërbime për hisedarë të ndryshëm dhe provon që të ju ofrojë mekanizma përmes të cilëve mund t’i paraqesin kërkesat apo ankesat e tyre për shërbime më të kënaqshme dhe më efikase.  Vazhdimësia e një komunikimi të rregullt mes gjykatës dhe përdoruesve të saj do të mund të ndikojë në identifikimin e problemeve dhe përmirësimin e shërbimeve të gjykatës. Prandaj, Demokraci Plus (D+) dhe Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC), mbështetur nga Programi i USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP) është duke organizuar Komisione të Përdoruesve të Gjykatave (KPGJ) në tri Gjykata Themelore – Prizren, Mitrovice dhe Ferizaj, me synon që të ofrojë rekomandime për gjykatat respektive ashtu që të përmirësohet cilësia e shërbimeve gjyqësore, ndërsa përdoruesit të rrisin angazhimin qytetar.