Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykata Themelore e Mitrovicës

  • Gjykata Themelore Mitrovicë

Takimi i tretë i Përdoruesve të Shërbimeve të Gjykatës Themelore Mitrovicë u mbajt me 30 qershor 2020, në mënyrë virtuale.

Rekomandime për përmirësimin e përdorimit të gjuhëve në Gjykatën Themelore Mitrovicë:

Rekomandimet

1

Rritja e numrit të përkthyesve

2

Përkthyesit duhet të rrisin njohuritë për terminologjinë juridike

3

Trajnime shtesë për përkthyesit, p.sh. të organizohet akademia për përkthyes nga Këshilli Gjyqësor

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%