Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykata Themelore Mitrovicë

  • Gjykata Themelore Mitrovicë

Takimi i dytë i Përdoruesve të Shërbimeve të Gjykatës Themelore Mitrovicë u mbajt me 4 shkurt 2020.

Rekomandime për përmirësimin :

Rekomandimet

1

Uebfaqja zyrtare e Gjykatës duhet të azhurnohet rregullisht dhe të ketë përmirësim të kualitetit të përkthimit të përmbajtjes.

2

Të punësohet ose të caktohet një zyrtar për të pranuar dhe përgjigjur vetëm në kërkesat e përdoruesve të gjykatës.

3

Të përfshihen organizata të shoqërisë civile në kryerjen e detyrave për të cilat gjykata nuk mund t’i përballojë me buxhetin e saj.

4

Të punësohet ose caktohet një zyrtar i ri për të pranuar dhe për t’ju përgjigjur vetëm kërkesave të përdoruesve të gjykatës.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%