Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykata Themelore Ferizaj

  • Gjykata Themelore Ferizaj

Rekomandime për përmirësimin:

Rekomandimet

1

Të vendoset mundësia e pagesës së taksave gjyqsore përmes ueb faqes zyrtare;

2

Ueb faqja të përmbajë informata më të hollësishme rreth lëndëve, si për shembull shkresat e lëndëve, procesverbalet, ankesat, paditë, etj.

3

Të krijohet një databazë brenda ueb faqes me informata për statusin e lëndëve si dhe kohëzgjatjen e zgjidhes së lëndëve të natyrave të ndryshme;

4

Trekëndëshi gjyqtarë-avokatë-prokurorë të angazhohet në informim të palëve rreth mundësisë së marrjes së informatave përmes ueb faqes zyrtare të gjykatës.

5

Të ndërrmerren hapa për informim të publikut rreth mundësisë së marrjes së informacionit për ueb faqes zyrtare të gjykatës, me fokus tek të rinjtë.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%