Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykata Themelore Prizren

  • Gjykata Themelore Prizren

Rekomandime për përmirësimin:

Rekomandimet

1

Gjykatësit në Gjykatën Themelore të Prizrenit të kenë koordinim të brendshëm, ashtu që sallat dhe zyrat e tyre të shfrytëzohen për mbajtjen e sa më shumë seancave që të jetë e mundur, pa rrezikuar shëndetin publik;

2

Avokatëve të moshuar duhet t’iu jepet përparësi që seancat e tyre t’i mbajnë në objekt të gjykatës, meqë kështu sigurohet mbrojtje më e drejtë për palët në gjykim;

3

Planifikimi, organizimi dhe mbajtja e seancave online të jenë të qasshme për publikun ashtu që të ruhet parimi i transparencës dhe gjykatave të hapura;

4

Të sigurohet ligjshmëria e seancave të mbajtura, përfshirë edhe respektimi i plotë i të drejtave të palëve në gjykim.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%