Komisija korisnika sudskih usluga

Osnovni Sud Prizren

  • Osnovni Sud Prizren

Preporuke za dalja poboljšanja :

Rekomandimet

1

Sudije u Osnovnom sudu u Prizrenu treba da imaju unutrašnju koordinaciju, tako da se njihove sale i kancelarije koriste za održavanje što većeg broja sudske rasprave, ali bez ugrožavanja javnog zdravlja;

2

Advokati koji su stariji treba da imaju prioritet da održavaju svoje sudske rasprave, jer će to pružiti bolju zaštitu strankama u postupku;

3

Planiranje, organizovanje i održavanje sudskih rasprava online, trebalo bi da budu dostupni javnosti kako bi se očuvao princip transparentnosti i otvorenost sudova;

4

Osigurati zakonitost na sudskim raspravama, uključujući potpuno poštovanje prava stranaka u postupku.

Niveli i implementimit

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%