Komiteti i përdoruesëve të shërbimeve të gjykatave

Gjykata Themelore Prizren

  • Gjykata Themelore Prizren

Takimi i parë i Përdoruesve të shërbimeve të Gjykatës Themelore Prizren u mbajt me 1 korrik 2020. 

Rekomandime për përmirësimin:

Rekomandimet

1

Gjykata duhet të ketë zyrë për informim me staf prej 2-3 personave, dhe jo vetëm një zyrtare për informim të publikut;

2

Gjykata duhet të organizojë fushatë vetëdijësuese për ueb-faqen zyrtare të gjykatës, ashtu që qytetarët të informohen saktë se cilat shërbime/informacione mund t’i marrin përmes uebit. Të shfrytëzohen mediat dhe organizatat lokale për këtë fushatë;

3

Përmes numrit të lëndës, avokatët apo qytetarët duhet të kenë mundësi të informohen se në cilën fazë të shqyrtimit është lënda e tyre përmes ueb faqes zyrtare të Gjykatës; 

4

Mirëmbajtja e faqes së Facebook-ut të Gjykatës: Publikimet në Facebook të bëhen edhe në gjuhët tjera, jo vetëm në shqip. Në bio të kësaj faqe të vendoset linku që dërgon përdoruesit drejtpërdrejtë tek ueb-faqja e Gjykatës, jo tek ajo e KGJK-së;

5

Të shtohen shërbimet të cilat mund të kryhen online: ftesa për seancë, dorëzimi i ankesave, kërkesave, parashkresave etj.

Niveli i implementimit

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

E pa realizuar

0%

Pjesërisht e realizuar

50%