Komisija korisnika sudskih usluga

Osnovni Sud Prizren

  • Osnovni Sud Prizren

Prvi sastanak korisnika usluga Osnovnog suda u Prizrenu održan je 1. jula 2020 godine.

Preporuke za dalja poboljšanja :

Rekomandimet

1

Sud treba da ima kancelariju za informisanju sastavljenu od 2-3 člana osoblja, a ne samo od jednog službenika za javno informisanje;

2

Sud treba da organizuje kampanju podizanja svesti o postojanju internet stranice suda, kako bi tačno informisao građane o uslugama/informacijama koje mogu dobiti putem interneta. Koristiti medije i lokalne organizacije za ovu kampanju;

3

Advokati ili građani treba da budu u mogućnosti da se unosom broja predmeta, informišu o fazi postupka u kojoj se nalazi njihov predmet, putem internet stranice suda; 

4

Ažuriranje stranice suda na Facebooku; Objave na Facebook nalogu postaviti i na drugim jezicima, ne samo na albanskom. U biografijama na ovoj strani, postaviti link koji korisnike direktno vodi na internet stranicu suda, a ne na stranicu SSK-a, pošto ovo samo komplikuje pristup građana; 

5

Dodati usluge koje se mogu obaviti onlajn: poziv na ročište, podnošenje žalbi, zahteva, podnesaka itd.

Niveli i implementimit

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Delimično realizovano

50%